Boeddha, het symbool voor de ontwikkelende mens..

 
 DHTML JavaScript Menu By Milonic ...berichten uit de sterren...
   

Planeet Aarde, het schoolplein van de ontwikkelende mens..

   
  Verwante
     pagina's
Vorige pagina
Introductie
Contact
Sponsors
Copyright..
De www.skyletters.net website alsmede de websites naar welke middels deze website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.
Concreet betekent dit onder andere dat u de inhoud van deze site of een gedeelte daarvan, waaronder mede verstaan wordt: teksten, afbeeldingen, illustraties, foto's, beeldmerken, muziekstukken e.d. of delen hiervan niet mag afdrukken, kopiëren, downloaden, anders dan voor privégebruik, of op andere wijze reproduceren of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de redactie van www.skyletters.net.
U kunt een aanvraag indienen via ons contactformulier.
 
Teksten..
Alle teksten op deze website zijn gepubliceerd met toestemming van de makers.

Achtergrondmuziek..
Op deze website is het mogelijk om achtergrondmuziek in te schakelen terwijl u door de diverse pagina's gaat. Op sommige pagina's kan bepaalde muziek ook automatisch beginnen met afspelen. Het gaat hierbij om oorspronkelijke uitvoeringen die onder de auteurswet vallen. De rechten die verschuldigd zijn in verband met dit muziekgebruik worden door www.skyletters.net voldaan aan de daarvoor bestemde organisaties. Het is niet toegestaan om muziek of muziekfragmenten te kopiëren van deze website, ongeacht de wijze waarop en ongeacht het beoogde doel. Evenmin is het de bedoeling om deze website als een soort 'radio' te gebruiken door een browsersessie onbeheerd open te laten. Bij misbruik zijn wij genoodzaakt om uw IP-adres (uw computer) voor de muziekfunctie af te sluiten.

Disclaimer..
Iedere gebruiker, die toegang heeft tot deze website en deze site gebruikt, voor welke doeleinden dan ook, stemt onvoorwaardelijk in met het volgende:

Het gebruik van de website is voor uw eigen verantwoording, rekening en risico. www.skyletters.net besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Het is altijd mogelijk dat er in deze website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

www.skyletters.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen of schade die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. www.skyletters.net aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website. www.skyletters.net geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

www.skyletters.net spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal en namen te respecteren. De verantwoordelijkheid voor auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij diegene die van dit materiaal of recht gebruik maakt. www.skyletters.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

www.skyletters.net.
   
Quick
links 
 

Naar de vorige pagina..

 

Naar de hoofdindex..

 

Naar de zoekpagina..

 

Schrijf of lees in het gastenboek..

 

Zet www.skyletters.net bij uw favorieten..

 

Naar de startpagina..

 

Achtergrondmuziek inschakelen..

 

Achtergrondmuziek uitschakelen..

 
   

 

 

 

Naar de bovenzijde van de pagina..

top
   
 
 

Copyright © 2002-2024

www.skyletters.net
all rights reserved